Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2022)

Căn cứ Kế hoạch số 30-KH/BTGTU ngày 21/9/2021 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng, về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2022) (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

– Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng.

– Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG THI

– Tìm hiểu về những thành tựu, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2022).
– Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết 04- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thựchiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

– Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 10/12/2020 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố.
– Báo cáo số 251-BC/TU ngày 14/6/2018 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết 15 năm Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
– Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975 – 2015), Nxb Đà Nẵng năm 2016 và các tài liệu liên quan về thành phố Đà Nẵng.

– Đà Nẵng thành tựu và triển vọng, Nxb Đà Nẵng năm 2020.

III. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Thời gian:

– Thời gian tổ chức thi: Bắt đầu từ ngày 01/11/2021 và kết thúc đến hết ngày 28/11/2021.
– Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Ngày 31/12/2021
2. Hình thức thi: Thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng
3. Cách thức tổ chức:

3.1. Cuộc thi được tổ chức thành 4 tuần:

– Tuần 1: bắt đầu vào lúc 0h00’ ngày 01/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 07/11/2021.
– Tuần 2: bắt đầu từ lúc 0h00’ ngày 08/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 14/11/2021.
– Tuần 3: bắt đầu từ lúc 0h00’ ngày 15/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 21/10/2021.
– Tuần 4: bắt đầu từ lúc 0h00’ ngày 22/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 28/11/2021.
3.2. Cấu trúc đề thi: Gồm 2 phần thi

– Phần thi trắc nghiệm: Mỗi tuần sẽ có bộ 25 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung khác nhau. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án và người dự thi chọn 01 đáp án đúng trong 4 đáp án.

– Phần thi tự chọn: Người tham gia dự thi thực hiện một nội dung tự chọn: Bài viết (không quá 1.500 từ), phim ngắn, video clip (không quá 7 phút) hoặc thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia, infographics… nêu cảm nghĩ về 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng; giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố và những giải pháp để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại trong thời gian tới. Phần thi tự chọn sẽ chung nội dung cho tất cả 4 tuần thi.

– Ban Tổ chức sẽ chọn những bài viết, video hoặc thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia, infographics dự thi chất lượng để đăng tải trên Facebook Fanpage của Cuộc thi.

3.3. Thời gian làm bài thi
Phần trắc nghiệm: 30 phút
Phần tự chọn: Thí sinh nộp bài dự thi trong thời hạn từ 0h00’ ngày 01/11/2021 đến 23h59’ ngày 28/11/2021 (sau thời gian này bài tự luận sẽ không được công nhận hợp lệ).

3.4. Quy định chung về làm bài thi:
– Tất cả các thí sinh phải hoàn thành cả hai phần thi bao gồm trắc nghiệm và tự chọn. Nếu chỉ hoàn thành một trong hai phần thi, thí sinh sẽ không được xem xét chấm điểm, xét giải.

Đối với phần thi tự chọn: Thí sinh chỉ nộp 01 bài thi và chỉ được chọn một trong các hình thức (bài viết, video, multimedia khác) để dự thi. Trong thời gian tổ chức cuộc thi, thí sinh đã nộp bài thi tự chọn và có mong muốn thay đổi bài thi, thí sinh có thể liên hệ với Ban Tổ chức để thực hiện theo hướng dẫn cụ thể.
Đối với phần thi trắc nghiệm: Thí sinh có thể tham gia dự thi từ 01 đến 4 tuần thi tùy vào điều kiện của mình (tối thiểu là 1 tuần và tối đa là 4 tuần). Trong mỗi tuần thi, mỗi thí sinh được thi tối đa 3 lần và sẽ dùng kết quả của lần thi có số điểm cao nhất để chấm điểm thi của tuần đó. Trong trường hợp thí sinh dự thi nhiều hơn 1 tuần thi, điểm thi phần trắc nghiệm sẽ là kết quả của tuần thi có số điểm cao nhất.
IV. CÁCH THỨC DỰ THI
1. Đăng ký dự thi
Bước 1: Truy vập vào Website dự thi

+ Cách 1: Truy cập vào địa chỉ https://25namtructhuoctw.danang.gov.vn hoặc địa chỉ https://www.danang.gov.vn/ vào banner “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương” để tham gia dự thi.
+ Cách 2: Đăng nhập bằng cách quét mã QR


Bật chế độ chụp ảnh, hướng màn hình về mã QRcode. Khi hộp thoại xuất hiện đề nghị mở trang web trong trình duyệt, bấm vào hộp thoại để khởi động trình duyệt và truy cập trang dự thi. (Nếu điện thoại có nhiều trình duyệt, người sử dụng có thể chọn một trình duyệt phù hợp trong danh sách).
– Bước 2: Tiến hành đăng ký theo hướng dẫn với việc điền các thông tin cá nhân: (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, cơ quan công tác (ghi rõ thuộc chi, đảng bộ địa phương, đơn vị nào), địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số hộ chiếu, điện thoại liên hệ và email, mật khẩu, mã kiểm tra…) theo yêu cầu.
– Bước 3: Sau khi hoàn tất việc đăng ký, người dự thi có thể đăng nhập (login) vào hệ thống và thực hiện các yêu cầu của cuộc thi bao gồm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và làm bài thi tự chọn.
* Lưu ý: Nếu phát hiện có thông tin không chính xác thì bài thi sẽ là không hợp lệ. Thông tin đăng ký của người tham gia dự thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi kiểm tra và xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin phải được báo kịp thời về Ban Tổ chức cuộc thi.
2. Làm bài thi: Sau khi đăng nhập người dự thi có thể tra cứu thể lệ cuộc thi, nội dung thi.
2.1. Thi trắc nghiệm: Bấm “Thi Trắc nghiệm” và làm bài thi.
– Sau khi hoàn thành bài thi, người dự thi nhấp vào ô “Kết thúc”. Thời gian làm bài thi được tính từ thời điểm người thi bấm nút “Thi Trắc nghiệm” đến khi gửi bài và bấm nút “Kết thúc
– Nếu hết thời gian quy định, bài thi sẽ được tự động gửi lên hệ thống mà không cần có sự đồng ý của người thi.
– Lần thi được tính khi người thi bấm “Thi trắc nghiệm”. Kể cả khi người thi đóng cửa sổ trình duyệt, tắt máy, bài thi vẫn được tính đã thực hiện (và có điểm bằng 0).
2.2. Thi tự chọn: Bấm “Thi tự chọn” và thực hiện theo hướng dẫn để nộp bài thi dưới dạng tập tin đính kèm.
– Đối với các bài viết, thí sinh có thể trực tiếp cập nhật nội dung trên Website dự thi hoặc gửi file đính kèm cho Ban Tổ chức.
– Đối với các bài dự thi là video, thí sinh tự đăng tải trên các mạng Youtube,Vimeo và gửi đường link liên kết cho Ban Tổ chức. Người thi chịu trách nhiệm lưu trữ bài thi tại đường link liên kết cho đến hết thời gian tổ chức cuộc thi (ngày 31/12/2021)
– Đối với các loại hình multimedia khác, thí sinh có thể đăng tải tại website của cuộc thi, kích thước không quá 50MB.
– Các trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Ban Tổ chức, người thi có thể nộp bài thi tự chọn theo hình thức khác trên nền tảng trực tuyến.
– Bài dự thi phải là những tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, các trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân. Nội dung bài dự thi không trái với chủ trương, đường lối của Đảng, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định của pháp luật và không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm tham gia cuộc thi.
V. CHẤM ĐIỂM BÀI THI
– Thang điểm là 100 điểm, trong đó:

+ Trắc nghiệm 50 điểm, mỗi câu trả lời đúng được tính 02 điểm.
+ Tự chọn 50 điểm.
– Trường hợp nhiều thí sinh có tổng số điểm thi trắc nghiệm và tự chọn bằng nhau thì Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào một số tiêu chí khác như số lượng cuộc thi tuần thí sinh tham gia, thời gian hoàn thành bài thi trắc nghiệm hoặc lượng chia sẻ, bình luận về phần thi tự chọn trên Fanpage chính thức của cuộc thi để xét giải.
– Ban Giám khảo sẽ xây dựng tiêu chí chấm điểm riêng cho phần thi tự chọn, đảm bảo khoa học, công bằng và khách quan.
VI. GIẢI THƯỞNG
1. Cơ cấu và nguyên tắc xếp giải
1.1. Đối với cá nhân
– Ban Tổ chức xét giải thưởng dựa trên điểm số của bài thi. Kết quả của các bài thi được xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Người đạt giải là người có điểm số của bài thi trong danh sách kết quả từ thứ tự cao nhất cho đến khi chọn đủ số giải theo Thể lệ của cuộc thi.

– Ngoài ra Ban Tổ chức sẽ xét một số giải thưởng phụ khác như: Thí sinh dự thi trẻ tuổi nhất có điểm cao nhất; Thí sinh dự thi lớn tuổi nhất có điểm cao nhất; Thí sinh có phần thi tự chọn xuất sắc nhất; Bài viết được bạn đọc quan tâm (like và chia sẻ) nhiều nhất trên Fanpage cuộc thi.
– Căn cứ vào thông tin khai báo của người dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ liên hệ với người dự thi đạt giải để thực hiện việc trao giải.
1.2. Đối với tập thể: Ban Tổ chức xét dựa trên số lượng và kết quả dự thi của các thí sinh từ đơn vị đó tham gia cuộc thi. Kết quả sẽ từ thứ tự cao nhất cho đến khi chọn đủ số giải theo Thể lệ của cuộc thi.
2. Khen thưởng
2.1. Giải cá nhân
– 01 giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng

– 02 giải Nhất: mỗi giải 5.000.000 đồng
– 03 giải Nhì: mỗi giải 3.000.000 đồng
– 06 giải Ba: mỗi giải 2.000.000 đồng
– 10 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng
2.2. Giải tập thể: Cho các địa phương, đơn vị có nhiều người tham gia dự thi và thực hiện các câu hỏi cuộc thi có chất lượng:
– 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng
– 03 giải Nhì: 3.000.000 đồng
– 05 giải Ba: 2.000.000 đồng
– 10 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng
2.3. Các giải phụ khác:
– Thí sinh dự thi trẻ tuổi nhất có điểm cao nhất: 2.000.000 đồng

– Thí sinh dự thi lớn tuổi nhất có điểm cao nhất: 2.000.000 đồng
– Thí sinh có phần thi tự luận xuất sắc nhất: 2.000.000 đồng
– Bài viết được bạn đọc quan tâm (like và chia sẻ) nhiều nhất trên Fanpage cuộc thi: 2.000.000 đồng
– Ngoài ra, trong quá trình chấm thi, Ban Giám khảo căn cứ trên tình hình thực tế của các bài dự thi, sẽ đề xuất Ban Tổ chức xem xét và trao một số giải phụ khác nếu có.
* Mỗi giải thưởng có kèm theo Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi
VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ NGƯỜI DỰ THI
– Khi tham gia Cuộc thi, thí sinh xem như đã đồng ý các quy định tại Thể lệ Cuộc thi và có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Thể lệ.

– Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả cuộc thi và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục chấm thi thi trong vòng 05 ngày từ ngày công bố kết quả. Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại và báo cáo kết quả Ban Tổ chức cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.
– Bài dự thi nếu vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định của pháp luật, có tranh chấp về bản quyền, vi phạm Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng (nếu có), thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật.
– Ban Tổ chức Cuộc thi được toàn quyền sử dụng các bài dự thi, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
– Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố; Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và các cơ quan, ban, ngành thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố biết, tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
– Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn chỉ đạo, triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết và tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ tham mưu cấp ủy có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách thức dự thi và trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân của địa phương, đơn vị có thành tích tốt tham gia cuộc thi.
Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, Trang thông tin điện tử các quận, huyện, các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể chính trị – xã hội của thành phố và các địa phương, đơn vị. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm thực hiện./.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tin liên quan