Giờ mở cửa

Bảo tàng Đà Nẵng mở cửa đón khách các ngày trong tuần

Thời gian mở cửa: 08h00 – 17h00

The daily opening Time: 08h00 – 17h00

Liên hệ:

* Phòng Giáo dục – Truyền thông

  ĐT: 02363. 886.236

* Contact:   The Department of Education and Communication

Tel: 02363.886 236