Giá vé

THÔNG BÁO: THU PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

 

Thực hiện Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐN ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân nội dung thu phí tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu phí
Các cá nhân trong và ngoài nước tham quan Bảo tàng Đà Nẵng.
2. Các trường hợp miễn thu phí

Miễn phí thăm quan Bảo tàng Đà Nẵng cho các đối tượng sau:

a) Người khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

b) Trẻ em, học sinh, sinh viên.

c) Công dân thường trú tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

d) Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

đ) Khách ngoại giao.

e) Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”.

 3. Mức thu phí: 20.000 đồng/lần/người.
 4. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2016.
 5. Giờ mở cửa:  Từ 08h00 đến 17h00 (Tất cả các ngày trong tuần)
 6. Trực thuyết minh
 – Sáng: 08h00 – 11h30.
 – Chiều: 13h30 – 16h30.
Trân trọng thông báo./.