Chuông

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Chuông

Chất liệu: Đồng

Nội dung: Chuông đồng (Đại Hồng chung) của chùa Từ Vân, xã Thạc Gián (nay là phường Vĩnh Trung), quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Chuông được đúc vào thời vua Khải Định, năm thứ 8 (1923). Trên thành chuông có ghi lại bài chế của vua Khải Định ban và ghi lại công đức của dân làng đã góp tiền đúc chuông.