Cơ cấu tổ chức

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
1.     Lãnh đạo:
Huỳnh Đình Quốc Thiện Giám đốc 3505219 0983735057 thienhdq1@danang.gov.vn
Ngô Thị Bích Vân Phó giám đốc 3822390 0905125380 vanntb2@danang.gov.vn
Phan Công Hải Phó giám đốc 3898718 0905659897 haipc@danang.gov.vn
2.     Phòng Tổ chức-Hành chính:
Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng phòng 3887426 0905274320 hangntt2@danang.gov.vn
Trần Thị Ngọc Quyên Phó trưởng Phòng 3889985 01696019752 quyenttn2@danang.gov.vn
Bộ phận Tổ chức – Hành chính 3887635
Bộ phận Kế toán – Văn thư 3887426
Tổ bảo vệ 3898495
3.     Giáo dục – Truyền thông:
Đặng Văn Khoa Trưởng phòng 3886236 0774409814 khoadv1@danang.gov.vn
Dương Thị Hà Phó Trưởng phòng hadt2@danang.gov.vn
4.     Phòng Sưu tầm – Trưng bày và Bảo quản
Trần Văn Chuẩn Trưởng phòng 3889985 0396113793 chuantv1@danang.gov.vn
Trương Thế Liên Phó Trưởng phòng 3889985 0905005197 lientt2@danang.gov.vn
5.     Phòng Quản lý Di sản văn hóa
Phan Thị Xuân Mai Trưởng phòng 0328216981 maiptx@danang.gov.vn
Trần Thị Phương Phó Trưởng phòng  phuongtt1@danang.gov.vn