CHI BỘ BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 VÀ CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TU NGÀY 27/12/2022 CỦA THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUS ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, ngày 27/02/2023, Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai hai nội dung: Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng” và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố. Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động Bảo tàng Đà Nẵng.

Đồng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị

Trong những năm qua, các cấp ủy và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã luôn quan tâm, chú trọng đến việc chỉ đạo, đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa trên địa bàn thành phố, xem văn hóa là sức mạnh nội sinh, gắn phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được tăng cường; nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử được xếp hạng; nhiều công trình, dự án lớn về văn hóa được thành phố tăng mức đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực thì vẫn còn nhiều hạn chế về nhận thức, nguồn lực đầu tư, đội ngũ cán bộ làm văn hóa… chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố, ngày 27/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU. Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng đã nhấn mạnh một số nội dung cốt lõi; trong đó, đặc biệt chú trọng đến tăng cường công tác lãnh đạo và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; xây dựng con người Đà Nẵng phát triển toàn diện theo những đức tính tiêu biểu của con người Việt Nam, phát huy những giá trị đặc trưng riêng có của văn hóa và con người Đà Nẵng; xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố; quan tâm xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả các ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Đồng thời, đồng chí cũng phân tích, làm rõ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới, con người mới; nêu bật những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Đà Nẵng và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến nhằm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Liên hệ nội dung chuyên đề với lĩnh vực hoạt động của mình, Hội nghị đã thảo luận và đề ra những nhiệm vụ cụ thể của đơn vị trên lĩnh vực di sản văn hóa, giao trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên cụ thể hóa thành nhiệm vụ cá nhân và đăng ký thực hiện với Chi bộ.

Song song với việc triển khai chuyên đề năm 2023 và Chỉ thị số 23-CT/TU, nhân kỷ niệm 80 năm “Đề cương văn hóa Việt Nam”, tối ngày 28/02/2023, Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức cho các đảng viên, viên chức và người lao động xem phim tài liệu “Văn hóa soi đường quốc dân đi” và “Chầu văn – âm hưởng linh thiêng” tại Rạp chiếu phim Lê Độ.

Đảng viên, viên chức và người lao động xem phim tài liệu tại Rạp chiếu phim Lê Độ

Kết hợp giữa hoạt động học tập, quán triệt chuyên đề với xem phim tư liệu là một cách làm mới trong việc đa dạng hóa nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ tại Bảo tàng Đà Nẵng, giúp cho nội dung sinh hoạt chuyên đề trở nên sinh động, phong phú, gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên của đơn vị hiểu rõ hơn những giá trị đặc sắc trong văn hóa của dân tộc Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc nói chung cũng như của thành phố Đà Nẵng nói riêng phù hợp với xu thế thời đại.

Khánh Ly – Bích Vân

Tin liên quan