KẾ HOẠCH THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP CƠ SỞ 42 BẠCH ĐẰNG

– KẾ HOẠCH THI TUYỂN:

STT NỘI DUNG THỜI GIAN
1 Mời các đơn vị đủ năng lực tham dự cuộc thi 19/4/2019
2 Các đơn vị tham gia khảo sát hiện trạng và thực hiện bài thi 20/4/2019 – 27/5/2019
3 Tiếp nhận và sơ khảo bài dự thi 28/5/2019
Chấm chọn phương án và công bố, trao giải
4 Trưng bày sản phẩm dự thi 29/5/2019 – 03/6/2019
5 Các đơn vị dự thi bảo vệ phương án 04/6/2019 – 05/6/2019
6 Hội đồng thi tuyển chấm chọn.
7 Công bố, trao giải 10/6/2019

Tin liên quan