HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN “KHO BẢO QUẢN HIỆN VẬT BẢO TÀNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT”

Ngày 28/9/2021, Bảo tàng Đà Nẵng đã tham gia Hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Kho bảo quản hiện vật bảo tàng – Yêu cầu kỹ thuật”do ông Phạm Định Phong – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Trưởng ban biên soạn chủ trì Hội nghị tại điểm cầu thủ đô Hà Nội.

Cán bộ nghiệp vụ của Bảo tàng Đà Nẵng tham gia Hội nghị tại điểm cầu Bảo tàng Đà Nẵng

Tham gia Hội nghị trực tuyến còn có các bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hải Phòng, Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Đắk Lắk và đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Phạm Định Phong (ngồi giữa) – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Trưởng ban biên soạn chủ trì Hội nghị

Bố cục của Dự thảo TCVN “Kho bảo quản hiện vật – Yêu cầu kỹ thuật”

Hiện nay, cả nước có 128 bảo tàng công lập, 54 bảo tàng ngoài công lập đang hoạt động, tương đương với đó là 181 hệ thống kho của các bảo tàng lưu trữ khoảng 4 triệu hiện vật bảo tàng. Tuy nhiên, các yêu cầu kỹ thuật cho công tác bảo quản hiện vật tại kho ở bảo tàng chủ yếu làm theo kinh nghiệm, từ các tài liệu nước ngoài; sự đa dạng về chất liệu và khí hậu tại Việt Nam cũng gây ra nhiều khó khăn và lúng túng cho cán bộ trong hoạt động chuyên môn. Mặc dù ở Việt Nam đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa, nhưng chưa có các văn bản quy phạm kỹ thuật và các quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật cho kho bảo quản hiện vật của bảo tàng. Chính từ thực tiễn trên đã đặt ra vấn đề cấp thiết phải xây dựng một bộ tiêu chuẩn riêng về bảo quản hiện vật tại kho để áp dụng cho các bảo tàng tùy theo mức độ khác nhau.

Dự thảo “TCVN: Kho bảo quản hiện vật bảo tàng – Yêu cầu kỹ thuật” do Cục Di sản văn hóa chủ trì xây dựng, được xem là bộ tiêu chuẩn đầu tiên dành cho hoạt động chuyên môn của bảo tàng tại Việt Nam. Hội nghị trực tuyến được tổ chức nhằm giới thiệu và lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia, cán bộ phụ trách công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật tại các bảo tàng nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, ban hành.

Trong tương lai, dự thảo “TCVN: Kho bảo quản hiện vật bảo tàng – Yêu cầu kỹ thuật” được ban hành và đưa vào triển khai sẽ giúp thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật kho bảo quản hiện vật bảo tàng trong công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, vận hành và đánh giá hoạt động của kho bảo quản hiện vật bảo tàng, di tích có kho bảo quản hoặc các đơn vị có chức năng bảo quản hiện vật là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ và bảo quản lâu dài hiện vật bảo tàng; thống nhất yêu cầu kiến thức trong giảng dạy và hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa; nâng cao chất lượng của các hoạt động chuyên môn góp phần thiết thực vào sự phát triển của sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trần Khánh Ly

(Phòng Giáo dục và Truyền thông)

Tin liên quan