TỔ CHỨC THÔNG TIN CUỘC THI – NÂNG CẤP CƠ SỞ 42 BẠCH ĐẰNG LÀM BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

24I. THÔNG TIN CUỘC THI.

– Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng.
– Cơ quan quyết định đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.
– Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.
– Quản lý, điều hành dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.
– Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
– Tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng (đồng).
– Ngôn ngữ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính.
– Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng.
+ Địa chỉ: Số 107 đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
+ Điện thoại: 0236.3.797.925

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ :
– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
– Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
– Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
– Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
– Căn cứ Thông tư 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;
– Căn cứ Thông báo số 331-TB/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng về việc thông báo kết luận của Ban thường vụ thành ủy.
– Căn cứ Công văn số 846/UBND-QLĐTư ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thông báo số 323-TB/TU ngày 17/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng và Công văn số 35-CV/BCSĐ ngày 20/01/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố.
– Căn cứ Công văn số 40/TP-VP ngày 13/03/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về kết luận của đông chí Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với Sở Văn hóa –và Thể thao ngày 01 tháng 3 năm 2018.
– Căn cứ Thông báo số 154/TB-VP ngày 15/8/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộc họp liên quan đến phương án di dời Bảo tàng lịch sử thành phố Đà Nẵng.
– Căn cứ Công văn số 420-BC/BCSĐ ngày 18/9/2018 của Ban cán sư Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về việc liên quan đến dự án Quảng trường khu vực xung quanh Thành Điện Hải và Bảo tàng Lịch sử thành phố.
– Căn cứ Công văn số 7299/UBND-QLĐTh ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến phương án di dời bảo tàng Đà Nẵng về khu nhà, đất số 42 đường Bạch Đằng.
– Căn cứ Công văn số 7656/UBND-QLĐTh ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến dự án Quảng trường khu vực xung quanh Thành Điện Hải và Bảo tàng lịch sử thành phố Đà Nẵng.
– Căn cứ Công văn số 9320/SXD-QHKT ngày 10/10/2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến dự án Quảng trường khu vực xung quanh Thành Điện Hải và Bảo tàng lịch sử Đà Nẵng.
– Căn cứ Thông báo số 289/TB-VP ngày 07/11/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai một số công trình trọng điểm.
– Căn cứ Thông báo số 315/TB-VP ngày 07/11/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về kết luận của Lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp ngày 8/ 11/2018 về tình hình tiến độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
– Căn cứ Công văn số 4214/SVHTT-KHTC ngày 07/12/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng về việc triển khai di dời Bảo tàng Đà Nẵng.
– Căn cứ Quy hoạch hệ thống các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
– Căn cứ Quy hoạch tổng thể ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

III. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP CƠ SỞ 42 BẠCH ĐẰNG THÀNH BẢO TÀNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Ngày 17/04/2019 UBND TP Đà Nẵng  đã có Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi phương án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng thành Bảo tàng thành phố Đà Nẵng.
Theo đó, Ban tổ chức Cuộc Ban tổ chức Cuộc thi phương án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng thành Bảo tàng thành phố Đà Nẵng gồm có:
1 – Ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng: Trưởng Ban
2 – Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao: Phó Trưởng ban
3 – Đại điện Lãnh đạo Sở xây dựng: Thành viên
4 – Đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải: Thành viên
5 – Đại diện Lãnh đạo UBND Quận Hải Châu: Thành viên
6 – Đại diện Lãnh đạo Ban QLDA  ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị: Thành viên
7 – Đại diện Lãnh đạo Bảo tàng Đà Nẵng: Thành viên
8 – Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng: Thành viên

 

Tin liên quan