Giá vé

THÔNG BÁO: THU PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

 

Thực hiện Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân nội dung thu phí tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu phí
Tất cả các tổ chức, cá nhân (kể cả trong và ngoài nước) tham quan Bảo tàng Đà Nẵng.
2. Đối tượng miễn phí thu
a, Trẻ em, học sinh, sinh viên;
b, Công dân thường trú tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam;
c, Người cao tuổi 60 tuổi trở lên theo Luật người cao tuổi;
d, Người khuyết tật theo quy định của luật người khuyết tật;
e, Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi thụ hưởng văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng chính phủ về “chính sách ưu đãi hưỡng thụ văn hóa”;
g, Khách ngoại giao.
3. Mức thu phí: 20.000 đồng/lần/người.
4. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2016.
 5. Giờ mở cửa: Các ngày trong tuần.
      Sáng: 08h00 – 11h30.
Chiều: 13h30 – 16h30.

6. Trực thuyết minh
a, Sáng: 08h00 – 11h30.
b, Chiều: 13h30 – 16h30.
Trân trọng thông báo./.