Hoạt động bảo tàng
  • Đà Nẵng – Ký ức ngày giải phóng (29/3/1975 – 29/3/2021)

  • Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng