Hoạt động bảo tàng
  • Triển lãm “Đà Nẵng – Những ngày tháng Tám năm 1945 lịch sử”

  • Tiếp lửa nơi tuyến đầu

Di sản văn hóa

NGHIỆM THU, BÀN GIAO CÁC CÔNG TRÌNH BẢO TỒN, TU...

15 - 09 - 2020

Thứ Ba, ngày 15/9/2020 Ngày 09/9/2020, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố...

Xem thêm
Thông tin điều hành