SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 65 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1945

Văn bản số : 65
Ngày ban hành : 23/11/1945
Cơ quan ban hành : Chủ tịch Chính phủ lâm thời
Người ký : Hồ Chí Minh
SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
SỐ 65 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1945
 
 
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
 
Xét rằng việc bảo tồn cổ tích là việc rất cần trong công cuộc kiến thiết nước Việt Nam;
Xét rằng Đông Phương bác cổ học viện có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam;
RA SẮC LỆNH:
 
Điều thứ nhất: Đông Phương bác cổ học viện (Vietnam Oriental Institute) có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tịch trong toàn cõi Việt Nam.
Điều thứ hai: Đông Phương bác cổ học viện từ nay sẽ thay Pháp quốc Viễn đông bác cổ học viện (Ecole Francaise d’Extrême Orient) bãi đi.
Điều thứ ba: Những luật lệ về việc bảo tồn cổ tích vẫn để nguyên như cũ.
Điều thứ tư: Cấm phá huỷ những đình chùa, đền, miếu hoặc những nơi thờ tự khác, những cung điện, thành, quách cùng lăng mộ chưa được bảo tồn. Cấm phá huỷ những bi ký, đồ vật, chiểu sắc, văn bằng, giấy má, sách vở có tính sách tôn giao hay không, nhưng có ích cho lịch sử mà chưa được bảo tồn.
Điều thứ năm:Chính phủ vẫn công nhận nguyên tắc những khoản trợ cấp hàng năm của toàn quốc, của mỗi kỳ hay mỗi tỉnh cho Đông Phương bác cổ học viện – khi dự thảo ngân sách cho toàn quốc, cho từng kỳ hay từng tỉnh, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục, ông uỷ viên tài chính của mỗi kỳ hay của mỗi tỉnh phải dự tính khoản trợ cấp cho Đông phương bác cổ học viện.

Điều thứ sáu: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc gia giáo dục chiểu sắc lệnh này thi hành.

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
(Đã ký) 
Hồ Chí Minh

Tin liên quan