QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Văn bản số : 4138/QĐ-BVHTTDL

Ngày ban hành : 30/10/2012

Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Người ký : Hoàng Tuấn Anh

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định

hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào

Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 

BỘ TR­ƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và các thành viên Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                     BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh

 

——————————————————————————————

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(Ban hành kèm theo Quyết định số:4138/QĐ-BVHTTDL

ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Điều 1. Chức năng của Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) có chức năng tư vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm của Cục Di sản văn hóa.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định

 1. Thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn, đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
 2. Lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể đủ tiêu chuẩn đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định

 1. Hội đồng thẩm định gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và các Ủy viên.
 2. Nhiệm kỳ công tác của Hội đồng thẩm định là 02 năm.
 3. Việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng thẩm định

 1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định:
 2. a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nội dung và hiệu quả hoạt động của Hội đồng thẩm định;
 3. b) Điều hành Hội đồng thẩm định hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 1, Điều 2 Quy chế này;
 4. c) Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận và xin ý kiến Hội đồng thẩm định;
 5. d) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thẩm định;

đ) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định;

 1. e) Xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Hội đồng thẩm định theo thẩm quyền.
 2. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định:
 3. a) Giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc lãnh đạo công tác chung của Hội đồng thẩm định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về phần công tác được phân công phụ trách;
 4. b) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng thẩm định thuộc quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi được ủy quyền.
 5. Các Ủy viên Hội đồng thẩm định:
 6. a) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định. Trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được phép của Chủ tịch Hội đồng thẩm định;
 7. b) Đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thẩm định hoặc trả lời bằng văn bản về những vấn đề được hỏi ý kiến bằng văn bản.
 8. c) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thẩm định về nội dung, kết quả các nhiệm vụ được Hội đồng thẩm định phân công. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể khi được Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao;
 9. d) Chủ động đề xuất ý kiến, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

đ) Được Hội đồng thẩm định cung cấp những thông tin cần thiết liên quan tới nội dung các cuộc họp Hội đồng thẩm định.

 1. Ủy viên Thường trực Hội đồng thẩm định:

Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn tại khoản 3 điều này, Ủy viên Thường trực có các nhiệm vụ sau:

 1. a)    Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thẩm định;
 2. b) Quản lý tài liệu, văn bản của Hội đồng thẩm định theo quy định.

Điều 5. Những nguyên tắc chung

 1. Các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia các hoạt động của Hội đồng thẩm định với tư cách cá nhân, không đại diện cho cơ quan hoặc tổ chức nơi mình làm việc. Các đề xuất của các thành viên Hội đồng thẩm định phải khách quan và trung thực.
 2. Cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng (tỷ lệ 2/3 được tính bao gồm cả các thành viên vắng mặt có lý do, nhưng có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi đến Hội đồng thẩm định trước cuộc họp).

Điều 6. Phương thức hoạt động của Hội đồng thẩm định

 1. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ và theo phương thức thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai để quyết định những vấn đề đưa ra thảo luận và phải được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng thẩm định có mặt tán thành; đồng thời, các ý kiến khác cũng phải được ghi nhận đầy đủ trong biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định.
 2. Việc điều hành hoạt động của Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng thẩm định đảm nhiệm.
 3. Tài liệu của cuộc họp Hội đồng thẩm định được chuyển đến các thành viên Hội đồng thẩm định nghiên cứu trước khi họp chậm nhất là 05 ngày làm việc; đối với các cuộc họp bất thường, chậm nhất là 01 làm việc ngày trước khi họp.

Điều 7. Quan hệ làm việc của Hội đồng thẩm định

 1. Hội đồng thẩm định phối hợp chặt chẽ với Cục Di sản văn hóa và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 2. Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định và có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Cục Di sản văn hóa.
 3. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm bố trí kinh phí, phương tiện và cơ sở vật chất để Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành  

 1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các Ủy viên Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
 2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt./.

 

  BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

  Hoàng Tuấn Anh

Tin liên quan