QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Văn bản số : 4137/QĐ-BVHTTDL

Ngày ban hành : 30/10/2012

Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Người ký : Hoàng Tuấn Anh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa

phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

Thành viên Hội đồng thẩm định trong Danh sách ban hành kèm theo Quyết định.

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ xem xét, thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đủ tiêu chuẩn trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và các ông, bà có tên trong Danh sách ban hành kèm theo Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

     

 

 

BỘ TRƯỞNG

(đã ký) 

Hoàng Tuấn Anh

———————————————————————————————————————-

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐỂ ĐƯA VÀO DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4137/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 1. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng;
 2. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng;
 3. TS. Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên Thường trực;
 4. PGS.TS. Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên;
 5. PGS.TS. Lê Hồng Lý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên;
 6. PGS.TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa ViệtNam, Ủy viên;
 7. PGS.TS. Lê Văn Toàn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Việt Nam, Viện trưởng Viện Âm nhạc, Ủy viên;
 8. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam (thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam), Ủy viên;
 9. PGS.TS. Trần Lâm Biền, Nhà nghiên cứu văn hóa, Ủy viên;
 10. TS. Lê Thị Minh Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy viên;
 11. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;
 12. ThS. Nguyễn Hữu Toàn, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;
 13. Bà Nguyễn Kim Dung, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa, Thư ký Hội đồng.

Quay lại…

Tin liên quan