QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2008/QĐ-BVHTTDL, NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2008  CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ

Văn bản số : 86/2008/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành : 30/12/2008
Cơ quan ban hành : Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh
QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2008/QĐ-BVHTTDL, NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2008 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ
 
 
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

Hoàng Tuấn Anh

Tải văn bản về

Tin liên quan