QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2006/QĐ-BVHTT, NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG

Văn bản số : 70/2006/QĐ-BVHTT
Ngày ban hành : 15/09/2006
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa – Thông tin
Người ký : Lê Doãn Hợp
QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2006/QĐ-BVHTT, NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2006
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

 
– Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;
– Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin;
– Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng chuyên ngành, Bảo tàng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

Lê Doãn Hợp


Tải văn bản về

Tin liên quan