QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2004/QĐ-BVHTT, NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA -THÔNG TIN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO TÀNG TƯ NHÂN

Văn bản số : 09/2004/QĐ-BVHTT
Ngày ban hành : 24/02/2004
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa – Thông tin
Người ký : Phạm Quang Nghị
QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2004/QĐ-BVHTT, NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2004
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA -THÔNG TIN
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BẢO TÀNG TƯ NHÂN
 
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
 
– Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa Thông tin;
– Căn cứ luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;
– Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;
– Căn cứ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
– Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức của hoạt động của bảo tàng tư nhân.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo .

Điều 3: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, chánh Thanh tra, Giám đốc Sở văn hóa – Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chủ sở hữu bảo tàng tư nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN
(Đã ký)
Phạm Quang Nghị

Tải văn bản về

Tin liên quan