QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2003/QĐ-BVHTT, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA -THÔNG TIN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ –  VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH

Văn bản số : 05/2003/QĐ-BVHTT
Ngày ban hành : 06/02/2003
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa – Thông tin
Người ký : Phạm Quang Nghị

QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2003/QĐ-BVHTT, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2003

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA -THÔNG TIN VỀ VIỆC BAN HÀNH
QUY CHẾ BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ –
 VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH
 
 
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN
 
– Căn cứ Điều 34 Luật Di sản văn hóa ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2001;
– Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
– Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 8 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa -Thông tin;
– Căn cứ công văn số 2106/BXD-KTQH ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Xây dựng thoả thuận Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích;
– Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Điều 2
: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3
: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa Thông tin và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN
(Đã ký)

Phạm Quang Nghị

Tải văn bản về

Tin liên quan