Truyền đơn của Việt Minh kêu gọi đồng bào phá kho thóc của Nhật năm 1945

Tin liên quan