Giờ mở cửa

 

Thời gian mở cửa: 08h00 – 17h00 (Hằng ngày)

Opening Time: 08h00 – 17h00 (Everday)

Liên hệ:

* Phòng Giáo dục – Truyền thông

  ĐT: 0236.3886.236

* Contact:   The Department of Education and Communication

Tel: 0236.3886.236