QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN VỀ VIỆC BAN HÀNH “ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH”

Văn bản số : 13/2004/QĐ-BVHTT
Ngày ban hành : 01/04/2004
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa – Thông tin
Người ký : Phạm Quang Nghị

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN VỀ VIỆC BAN HÀNH “ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH”

 

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin;

 

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 384/BXD-KTTC ngày 29 tháng 03 năm 2004 của Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành đưa vào áp dụng tập “Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thẳng cảnh”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Điều 2. Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh là căn cứ để xây dựng đơn giá, lập dự toán cho các dự án, công trình bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Tổ chức, cá nhân xây dựng đơn giá, lập dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tài liệu kèm theo:

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH”

Tin liên quan