Vũ khí thô sơ tự tạo của nhân dân Đà Nẵng xuống đường giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tin liên quan