CHI BỘ BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên trong Chi bộ và viên chức, người lao động tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện, Bí thư Chi bộ – Giám đốc Bảo tàng báo cáo những nội dung cốt lõi, những điểm mới tại Đại hội XIII của Đảng, trong đó chú trọng các nội dung: 10 điểm chính trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả của 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (2011 – 2020); sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược; một số trách nhiệm của đảng viên và viên chức, người lao động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.

Đồng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện, Bí thư Chi bộ – Giám đốc Bảo tàng báo cáo nội dung cốt lõi, những điểm mới tại Đại hội XIII của Đảng

Toàn thể đảng viên trong Chi bộ và viên chức, người lao động tại Bảo tàng Đà Nẵng tham dự Hội nghị

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, giúp toàn thể đảng viên và viên chức, người lao động của Bảo tàng Đà Nẵng nắm vững những điểm chính trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cụ thể hóa thành Chương trình hành động của đơn vị và nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Đồng thời, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chung tay xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Khánh Ly

(Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng)

Tin liên quan