Di sản văn hóa phi vật thể

  • Giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng

    Truyền thống cũng như lịch sử vốn được trầm tích qua thời gian năm tháng, nhưng chỉ những gì tốt đẹp và đáng tự hào mới lắng đọng thành truyền thống. Cho nên truyền thống không đồng nhất với...

    Ngày 02/ 05/ 2018
  • Lễ hội cầu ngư Nại Hiên Đông

    Phường Nại Hiên Đông thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, hiện nay hơn 60% nhân dân sinh sống bằng nghề biển. Ngoài ra, số còn lại làm các dịch vụ cho nghề biển như: cung cấp chài...

    Ngày 10/ 02/ 2018