Truyền đơn

Thông tin chi tiết:

 Tên gọi: Truyền đơn

Chất liệu: Giấy

Nội dung: Truyền đơn của Ban Chỉ huy Mặt trận QN – ĐN kêu gọi anh em binh lính và chỉ huy người Việt trong quân đội Pháp và bù nhìn rời bỏ hàng ngũ trở về với Chính phủ kháng chiến (1946 – 1954).