GIAN HÀNG LƯU NIỆM

CƠ CẤU TỔ CHỨC


Cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Đà Nẵng bao gồm:

1. Lãnh đạo Bảo tàng: Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng:

2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Tham mưu cho lãnh đạo Bảo tàng thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ của cơ

quan;

- Tham mưu cho lãnh đạo Bảo tàng về công tác tài chính kế toán và thanh quyết toán đúng quy định;

- Tổng hợp, báo cáo chương trình công tác và tình hình hoạt động của Bảo tàng, công tác văn thư, lưu trữ của

cơ quan;

- Quản lý, bảo vệ tài liệu hiện vật và tài sản, phương tiện của cơ quan; đảm bảo an ninh - trật tự tại cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo tàng giao.

2.2. Giáo dục - Truyền thông:

- Hoạt động giáo dục bao gồm: Hướng dẫn tham quan; Tổ chức chương trình giáo dục; Tổ chức các hoạt động, sự kiện thường niên và không thường niên; Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề; Xuất bản ấn phẩm liên quan đến hoạt động giáo dục của Bảo tàng.
- Hoạt động truyền thông bao gồm: Giới thiệu nội dung và hoạt độngcủa bảo tàng trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức chương trình quảng bá, phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của bảo tàng; Xậy dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân có liên quan để để phát triển hoạt động của bảo tàng ở trong và ngoài nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo tàng giao.

2.3. Phòng Sưu tầm - Trưng bày:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm: Triển khai đề tài khoa học các cấp, các chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; Liên kết các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động Bảo tàng theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật văn hóa phi vật thể bao gồm: Khảo sát điền dã sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; Khai quật khảo cổ; Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng; Mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với tổ chức, cá nhân;

- Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể bao gồm: Trưng bày dài hạn, ngắn hạn tại Bảo tàng; Trưng bày, triển lãm lưu động ở trong và ngoài nước; Tổ chức giới thiệu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo tàng giao.

2.4. Phòng Kiểm kê - Bảo quản:

- Thực hiện công tác kiểm kê khoa học các tài liệu, hiện vật của Bảo tàng;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo quản đối với các tài liệu, hiện vật nhằm ngăn chặn và loại trừ những nguyên nhân hủy hoại hiện vật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo tàng giao.

Cac tin khac

Bản quyền của Bảo tàng Đà Nẵng

Trưởng ban biên tập: Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng

Trụ sở cơ quan: Bảo tàng Đà Nẵng

Địa chỉ: 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3 886 236 – 3849277. Fax: (84.236) 3887635

Email: btdn@danang.gov.vn. Website: www.baotangdanang.vn

Phát triển bởi Unitech